Bộ sưu tập Lý luận chính trị

Bộ sưu tập Lý luận chính trị giới thiệu một số tài liệu là sách, giáo trình về chủ nghĩa xã hội khoa học, triết học, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin.... Mời các bạn cùng tham khảo.