• Bài giảng Sinh lý học thực vật: Chương 2 - TS. Trần Thế Hùng

  Bài giảng Sinh lý học thực vật: Chương 2 - TS. Trần Thế Hùng

  Bài giảng Sinh lý học thực vật: Chương 2 Nước và thực vật, cung cấp cho người học những kiến thức như: Các khái niệm; Vận chuyển chủ động; Nước và vai trò với cây; Vận chuyển nước trong cây; Nguyên lý hút nước của cây; Quá trình vận chuyển nước trong cây; Các dạng nước trong cây; Hiện tượng thoát hơi nước qua cutin;...Mời các bạn cùng tham...

   42 p daihochalong 28/12/2021 32 0

 • Bài giảng Sinh lý học thực vật: Chương 5 - TS. Trần Thế Hùng

  Bài giảng Sinh lý học thực vật: Chương 5 - TS. Trần Thế Hùng

  Bài giảng Sinh lý học thực vật: Chương 5 Hô hấp của thực vật, cung cấp cho người học những kiến thức như: Bản chất của hô hấp; Hô hấp kỵ khí và lên men; Các bước chính của quá trình hô hấp;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   30 p daihochalong 28/12/2021 31 0

 • Bài giảng Sinh lý học thực vật: Chương 3 - TS. Trần Thế Hùng

  Bài giảng Sinh lý học thực vật: Chương 3 - TS. Trần Thế Hùng

  Bài giảng Sinh lý học thực vật: Chương 3 Dinh dưỡng khoáng và nitơ (nitrogen) ở thực vật, cung cấp cho người học những kiến thức như: Phương pháp khí thủy canh (aeroponically); Đặc điểm của đất; Cơ chế hấp thụ chất khoáng; Cơ chế hút khoáng của hệ rễ; Cơ chế hút khoáng chủ động; Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình hút khoáng; Vai trò của...

   78 p daihochalong 28/12/2021 31 0

 • Bài giảng Sinh lý học thực vật: Chương 4 - TS. Trần Thế Hùng

  Bài giảng Sinh lý học thực vật: Chương 4 - TS. Trần Thế Hùng

  Bài giảng Sinh lý học thực vật: Chương 4 Quang hợp, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm, các hình thức tiến hoá và ý nghĩa quang hợp; Pha tối quang hợp; Chu trình CAM (Crassulacean Acid Metabolism); Quang hợp với năng suất cây trồng;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   66 p daihochalong 28/12/2021 32 0

 • Bài giảng Sinh lý học thực vật: Chương 6 - TS. Trần Thế Hùng

  Bài giảng Sinh lý học thực vật: Chương 6 - TS. Trần Thế Hùng

  Bài giảng Sinh lý học thực vật: Chương 6 Sinh trưởng và phát triển của thực vật, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm về sinh trưởng và phát triển; Cơ quan tiến hành sinh trưởng của cây; Sinh trưởng của các cơ quan, cơ thể; Các chất điều hòa sinh trưởng của thực vật; Ảnh hưởng của điều kiện ngoại cảnh đến quá trình sinh...

   30 p daihochalong 28/12/2021 32 0

 • Bài giảng Sinh lý học thực vật: Chương 7 - TS. Trần Thế Hùng

  Bài giảng Sinh lý học thực vật: Chương 7 - TS. Trần Thế Hùng

  Bài giảng Sinh lý học thực vật: Chương 7 Sinh lý chống chịu của thực vật với các điều kiện bất lợi, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm chung về tính chống chịu (Stress); Sinh lý chống chịu của thực vật;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   9 p daihochalong 28/12/2021 30 0

 • Bài giảng Lý luận dạy học môn Toán 2: Dạy học Vectơ - Tăng Minh Dũng

  Bài giảng Lý luận dạy học môn Toán 2: Dạy học Vectơ - Tăng Minh Dũng

  Bài giảng Lý luận dạy học môn Toán 2: Dạy học Vectơ, cung cấp cho người học những kiến thức như: Lịch sử hình thành lý thuyết về vectơ; Định nghĩa vectơ; Dạy học nội dung Vectơ. Mời các bạn cùng tham khảo!

   17 p daihochalong 28/12/2021 33 0

 • Bài giảng Lý luận dạy học môn Toán 2: Dạy học tuyến phương trình - Tăng Minh Dũng

  Bài giảng Lý luận dạy học môn Toán 2: Dạy học tuyến phương trình - Tăng Minh Dũng

  Bài giảng Lý luận dạy học môn Toán 2: Dạy học tuyến phương trình, cung cấp cho người học những kiến thức như: Các phép biến đổi; Các dạng phương trình; bất phương trình; hệ phương trình. Mời các bạn cùng tham khảo!

   19 p daihochalong 28/12/2021 36 0

 • Bài giảng Lý luận dạy học môn Toán 2: Dạy học phương pháp toạ độ - Tăng Minh Dũng

  Bài giảng Lý luận dạy học môn Toán 2: Dạy học phương pháp toạ độ - Tăng Minh Dũng

  Bài giảng Lý luận dạy học môn Toán 2: Dạy học phương pháp toạ độ, cung cấp cho người học những kiến thức như: Phương pháp toạ độ; Dạy học phương pháp toạ độ. Mời các bạn cùng tham khảo!

   7 p daihochalong 28/12/2021 28 0

 • Bài giảng Lý luận dạy học môn Toán 2: Dạy học các tập hợp số - Tăng Minh Dũng

  Bài giảng Lý luận dạy học môn Toán 2: Dạy học các tập hợp số - Tăng Minh Dũng

  Bài giảng Lý luận dạy học môn Toán 2: Dạy học các tập hợp số, cung cấp cho người học những kiến thức như: Những nguyên tắc cơ bản và phương pháp mở rộng tập số; Các tập hợp số. Mời các bạn cùng tham khảo!

   13 p daihochalong 28/12/2021 35 0

 • Bài giảng Lý luận dạy học môn Toán 2: Dạy học tính toán số và tính toán đại số - Tăng Minh Dũng

  Bài giảng Lý luận dạy học môn Toán 2: Dạy học tính toán số và tính toán đại số - Tăng Minh Dũng

  Bài giảng Lý luận dạy học môn Toán 2: Dạy học tính toán số và tính toán đại số, cung cấp cho người học những kiến thức như: Giải thích khái niệm; Dạy học tính toán số; Dạy học tính toán đại số. Mời các bạn cùng tham khảo!

   29 p daihochalong 28/12/2021 36 0

 • Bài giảng Lý luận dạy học môn Toán 2: Dạy học phép biến hình - Tăng Minh Dũng

  Bài giảng Lý luận dạy học môn Toán 2: Dạy học phép biến hình - Tăng Minh Dũng

  Bài giảng Lý luận dạy học môn Toán 2: Dạy học phép biến hình, cung cấp cho người học những kiến thức như: Phép biến hình; Dạy học Phép biến hình. Mời các bạn cùng tham khảo!

   9 p daihochalong 28/12/2021 33 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số